Brak płatności za faktury. Jak przygotować wezwanie do zapłaty w Szwecji.

Music: https://www.purple-planet.com

Gdy twój klient nie płaci na czas za wystawioną fakturę możesz wysłać mu wezwanie do zapłaty (påminnelse). To ważne aby znać reguły dotyczące odsetek za opóźnienie i terminu płatności.

Wezwanie do zapłaty wysyła się kilka dni po terminie płatności faktury. Takie wezwanie powinno zawierać informację, że faktura jest już przeterminowana a ty nie otrzymałeś płatności. Zawrzyj w tym dokumencie także zdanie, że być może faktura już została przez klienta zapłacona ale płatność nie została jeszcze odnotowana w twoim systemie.

Jeśli nie umówiłeś się  w żaden sposób ze swoim klientem odnośnie opłaty za wezwanie do zapłaty (påminnelseavgift) masz prawo aby zażądać od klienta 60 kr za wysłanie takiego powiadomienia (betalningspåminnelse). Ponadto masz prawo do otrzymania 180 kr jeśli wysłałeś inkassokrav oraz 170 kr za stworzenie planu zapłaty (amorteringsplan).

Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty związana jest z pokryciem kosztów pracy administracyjnej poniesionych na wysłanie wezwania. 

W ofercie dla klienta lub umowie możesz określić wysokość odsetek za zwłokę (dröjsmålsränta), termin płatności oraz ewentualną opłatę za upomnienie. Możesz też zrzec się prawa do odsetek za zwłokę w przypadku sprzedaży na rzecz konsumenta (osoby prywatnej), ale nie jest możliwe zrzeczenie się prawa do odsetek za opóźnienie między przedsiębiorcami.

Odsetki za zwłokę należy naliczyć od kwoty brutto faktury (razem z momsem). Nie jest możliwe jednak naliczanie odsetek za opłaty za fakturowanie (faktureringsavgift), opłaty za upomnienie (påminnelseavgift) lub opłaty windykacyjnej (inkassoavgift).

Jeśli uzgodniłeś termin płatności i wysokość odsetek za zwłokę wówczas odsetki za zwłokę naliczasz od terminu wymagalności według uzgodnionej stopy procentowej. Dobrym pomysłem może być uzgodnienie wysokich odsetek za zwłokę w płatnościach, wtedy masz większe szanse na otrzymanie płatności na czas. Oprocentowanie nie może być jednak nadmiernie wysokie, wówczas istnieje ryzyko, że zostanie ono skorygowane lub uznane za nieważne.

Jeśli termin płatności jest ustalony, ale wysokość odsetek za zwłokę nie została określona umową z klientem wówczas możesz zgodnie z prawem naliczyć odsetki według stopy referencyjnej + 8%. Odsetki liczy się od kwoty faktury począwszy od terminu płatności. 

Referencyjna stopa procentowa to stopa procentowa ustalana raz na sześć miesięcy przez Riksbank.

Jeżeli ani termin płatności ani odsetki za zwłokę nie zostały określone w umowie, nadal możesz naliczać odsetki za opóźnienie. Procedura różni się nieznacznie w zależności od tego, czy klient jest konsumentem, czy przedsiębiorcą.

Gdy klientem jest przedsiębiorca możesz naliczać odsetki jak wyżej, czyli stopa referencyjna + 8% począwszy od dnia przypadającego 30 dni po dacie wystawienia faktury, tj. od dnia, w którym wystawiłeś i wysłałeś fakturę lub od dnia, w którym jako sprzedawca w inny sposób wystąpiłeś  z wnioskiem o zapłatę. Nie musisz informować klienta, że ​​naliczysz odsetki za opóźnienie. 

Warto tu zwrócić uwagę na to, że jeśli wysokość odsetek za opóźnienie lub sposób ich naliczania nie zostały postanowione umową to naliczanie tych odsetek możesz rozpocząć dopiero od 30 dnia po dacie wystawienia faktury mimo, iż faktura ma np. 10-dniowy termin płatności. W praktyce oznacza to, że przesuwasz termin płatności z 10 na 30 dni i dopiero wtedy naliczasz odsetki (od 30-go dnia od daty wystawienia).

Jeśli z kolei chcesz odsetki za opóźnienie naliczyć osobom prywatnym, musisz powiadomić klienta z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, że brak zapłaty faktury spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę. Najlepiej informację tę zawrzeć na fakturze. Jeśli zamiast tego później powiadomisz klienta o odsetkach za zwłokę, na przykład wysyłając przypomnienie o płatności, 30 dni liczy się od momentu wysłania przypomnienia. Odsetki naliczane są w taki sam sposób jak pomiędzy firmami.

Jeśli firma nie zapłaci faktury w terminie, jako dostawca masz prawo, oprócz odsetek za zwłokę, naliczyć odszkodowanie za zwłokę (förseningsersättning) w wysokości 450 kr. Tę opłatę możesz naliczyć tylko firmom, nie konsumentom.

Aby mieć prawo do odszkodowania za opóźnienie, nie jest konieczne podjęcie przez ciebie żadnych specjalnych działań windykacyjnych takich jak wysyłanie wezwań do zapłaty, natomiast prawo do odszkodowania za opóźnienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy masz prawo do naliczania odsetek za zwłokę.

Jeśli mimo upomnień klient nie płaci, Kronofogden może pomóc w odzyskaniu długu po tym jak złożysz wniosek o wydanie nakazu zapłaty.

Ten artykuł pisałam 12 czerwca 2023 i zawiera on dane aktualne na ten dzień. Są to moje przemyślenia, wnioski a nie porady prawne, księgowe czy doradztwo podatkowe.