Periodiseringsfond w aktiebolag – na czym to polega?

Music: https://www.purple-planet.com

Periodiseringsfond to mechanizm, który pozwala firmie odłożyć część zysku do opodatkowania na późniejsze lata. Dzięki temu firma otrzymuje pewien kredyt podatkowy, bo nie musi płacić całego podatku za dany rok, ale przerzuca ten podatek na przyszłe lata.

Jeśli w kolejnym roku firma wygeneruje stratę rozsądne jest zwrócenie przychodu odłożonego na periodiseringsfond do opodatkowania. Zwrot niweluje wykazaną stratę a to oznacza, że firma nie musi płacić podatku od zysku lub zapłaci mniejszy podatek.

To pozwala również na wyrównanie wyników finansowych między poszczególnymi latami, co z kolei prowadzi do bardziej równomiernego opodatkowania.

Aby móc skorzystać z tego korzystnego mechanizmu podatkowego, firma musi odpowiednio odnotować tę kwotę w swojej księgowości. Nie jest natomiast konieczne zakładanie specjalnego konta bankowego.

W zapisach księgowych odłożenie części przychodów na periodiseringsfond oznacza zaksięgowanie kosztu w rachunku wyników i jednocześnie założenie „funduszu” na taką samą kwotę w bilansie. Natomiast zwrot tego funduszu do opodatkowania w kolejnym roku (kolejnych latach) to przychód w rachunku wyników i zmniejszenie (czasem wyzerowanie) tego funduszu w bilansie.

Firma może odłożyć na periodiseringsfond maksymalnie 25% zysku osiągniętego w danym roku podatkowym. Oczywiście, można też odłożyć do tego funduszu mniejszą kwotę.

Ta odliczona kwota musi zostać zwrócona do opodatkowania w ciągu sześciu lat po roku, w którym została odliczona. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego zwrotu całości lub części odłożonej kwoty.

Zwrot periodiseringsfond oznacza, że zwiększy się dochód podlegający opodatkowaniu (lub zmniejszy się strata) o zwracaną kwotę. Dlatego warto rozważyć zwrot części lub całego periodiseringsfond w roku, w którym firma wykazuje straty, ponieważ oznacza to, że nie ma podatku przy rozwiązaniu periodiseringsfond.

Ponieważ każda roczna alokacja periodiseringsfondu tworzy osobny fundusz, aktebolag może mieć jednocześnie aż sześć funduszy założonych w swoich księgach.

Zwrot periodiseringsfond powinien następować w określonej kolejności, zawsze najstarszy fundusz (lub jego część) zwracany jest jako pierwszy.

W niektórych sytuacjach periodiseringsfond musi zostać zwrócony wcześniej, np. gdy firma zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczej, następuje rozwiązanie spółki w wyniku fuzji lub podziału bez przejęcia funduszu lub gdy podjęta jest decyzja o likwidacji lub upadłości spółki.

Powodem wcześniejszego zwrotu funduszu do opodatkowania jest ujemny wynik firmy (strata) lub też chęć zwiększenia kapitału własnego firmy. Gdy periodiseringsfond zostanie rozwiązany, zwiększy to wynik finansowy firmy, a co za tym idzie, także kapitał własny.

Spółka, która ma periodiseringsfond na początku roku podatkowego, musi uwzględnić szablonowy, fikcyjny dochód w swojej deklaracji podatkowej. Można to porównać do płacenia odsetek od kredytu podatkowego, otrzymanego w związku z przesunięciem do opodatkowania w czasie periodiseringsfondów.

Jak już wcześniej wspomniałam periodiseringsfondy mogą być dobrym sposobem na wyrównanie wyników między poszczególnymi latami. Mogą także poprawić płynność finansową firmy, umożliwiając przesunięcie płatności podatku na przyszłość.

Jednak ważne jest, aby pamiętać, że jeśli firma posiada periodiseringsfondy, w przyszłości będą one uwzględnione w opodatkowaniu. Jeśli firma z roku na rok generuje zyski wcześniej czy później zapłaci podatek od środków odłożonych na periodiseringsfond. Ponadto tworzenie tych funduszy zmniejsza nie tylko wynik finansowy firmy w danym roku, ale także kapitał własny w spółce akcyjnej. A to z kolei może wpłynąć na możliwość wypłacenia dywidendy.

Ten artykuł pisałam 29 lipca 2023 i zawiera on dane aktualne na ten dzień. Są to moje przemyślenia, wnioski a nie porady prawne, księgowe czy doradztwo podatkowe.